Inhoud van een factuur

Een factuur dient de volgende gegevens bevatten.

“Persoonlijk contact en professionaliteit vinden wij erg belangrijk”.

 • datum uitreiking factuur
 • factuurnummer (de nummering moet doorlopend zijn)
 • je naam, adres en btw-identificatienummer
 • naam en adres van de klant (in buitenlandse transacties is het btw-identificatienummer vereist. Het btw-identificatienummer is ook vereist als er sprake is van verlegging van btw – de btw wordt geheven van de afnemer.)
 • omschrijving van de prestatie
 • datum van de prestatie
 • datum waarop een vooruitbetaling is gedaan
 • maatstaf van heffing
 • de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of diensten
 • bij verschillende prestaties moet je telkens het van toepassing zijnde btw-tarief vermelden
 • de eenheidsprijs exclusief btw en de eventuele kortingen
 • btw-tarief (0%, 9% of 21%) en btw-bedrag in euro’s
 • eventueel verwijzingen naar vorige facturen (in het geval van creditnota’s en ontvangen voorschotten)
 • wanneer de afnemer die een prestatie afneemt de factuur uitreikt (selfbilling) in plaats van degene die de prestatie verricht dient de factuur de vermelding “factuur uitgereikt door afnemer” te bevatten
 • indien van toepassing een verwijzing naar de vrijstelling die geldt of de intracommunautaire levering die onder het nultarief valt wordt de btw geheven van de afnemer, dan dient “btw verlegd” op de factuur vermeld te worden
  indien de bijzondere regeling voor reisbureaus wordt gehanteerd dient “bijzondere regeling reisbureaus” op de factuur te worden vermeld
 • wanneer de margeregeling van toepassing is dient “bijzondere regeling – kunstvoorwerpen” of “bijzondere regeling – voorwerpen voor verzamelingen of antiquiteiten” op de factuur te worden vermeld gegevens over het vervoersmiddel (waaruit blijkt dat sprake is van een nieuw vervoersmiddel)
 • voldoet een fiscaal vertegenwoordiger de btw, vermeld dan ook zijn naam, adres en btw-identificatienummer 
Let op: In sommige gevallen kan een vereenvoudigde factuur worden uitgereikt.